Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайтa на “www.almanews.bg”.

Предмет на Общите условия Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между “www.almanews.bg” и потребителите на интернет сайтa www.almanews.bg . Чл. 2. Интернет сайтa www.almanews.bg  (наричани по-долу „сайтовете”) са всички уебсайтове, собственост на www.almanews.bg, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”). Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на almanews.bg потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, получаване на информация за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от almanews.bg, достъп до блогове на лица, свързани с някой от сайтовете на almanews.bg, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете и други възможности, определени от almanews.bg. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на almanews.bg могат да бъдат променяни едностранно по преценка на almanews.bg. (2) Потребителите имат право да ползват сайтовете единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от almanews.bg в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия. Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайтовете на almanews.bg. Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които almanews.bg предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия. (2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия. II. Условия за ползване на сайтовете Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, извършили регистрация на сайтовете („регистрираните потребители”) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайтовете („нерегистрираните потребители”). Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. (2) almanews.bg публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. almanews.bg има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна almanews.bg уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайтовете преди влизането им в сила. Чл. 7. Ползването от потребителите на сайтовете на almanews.bg е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24×7). Чл. 8. (1) Ползването на сайтовете на almanews.bg се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите, с изключение на случаите, предвидени в ал. 2 на този член. (2) Потребителите получават възможност за публикуване на материали на сайтовете и/или за публикуване на коментари във връзка със съдържание, публикувано на сайтовете след предварителна регистрация съобразно условията, посочени на съответния сайт. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съглaсява с Общите условия. (3) При осъществяване на регистрацията по ал. 2 потребителят предоставя най-малко следните данни: адрес на електронна поща, парола, потребителско име, пол, година на раждане, държава, град. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. (4) С извършване на регистрацията по ал. 2 потребителят се съгласява да получава на регистрираната от него електронна поща непоискани търговски съобщения от електронните бюлетини на almanews.bg. При нежелание за получаване на такива съобщения, потребителят следва да активира електронната връзка за автоматично отписване, която е обозначена в съдържанието на съответното електронно съобщение. (5) Потребителите отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли и други данни, предоставени във връзка с регистрацията по ал. 2. (6) Потребителите са отговорни за предоставянето и използването на техни потребителски имена и пароли в нарушение на настоящите Общи условия. Потребителите носят отговорност за всички действия, които се извършват от тях или от трето лице чрез използване на потребителското им име и парола. Потребителите са длъжни незабавно да уведомяват almanews.bg за всеки случай на достъп до сайтовете или публикуване на материали на сайтовете чрез неоторизирано използване на техните потребителски имена и пароли, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. Чл. 9. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Обши условия, на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на almanews.bg. III. Публикуване от потребителите на материали на сайтовете на almanews.bg. Отстъпване на права Чл. 10. (1) Потребителите имат право да публикуват материали и/или коментари на сайтовете на almanews.bg само след предварителна регистрация съгласно чл. 8, ал. 2. Сайтовете и рубриките в тях, в които потребителите могат да публикуват материали, се определят от almanews.bg. (2) Материалите могат да бъдат публикувани на сайтовете на almanews.bg по всяко време на денонощието, като визуализирането на материалите на съответния сайт/рубрика ще става само след одобрение от модератор от almanews.bg. Коментари и оценки на публикувано съдържание могат да се появят на съответния сайт без одобрение на модератор, но almanews.bg си запазва правото да премахва съдържание, което нарушава Общите условия. (3) С натискането на бутона „Изпращане” потребителят се съгласява и преотстъпва на almanews.bg всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право almanews.bg да използва многократно материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят. (4) Използването по ал. 3 включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път и чрез сателит, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване (предлагане на достъп) в интернет, аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, като част от програма, собственост на almanews.bg или на свързани с almanews.bg лица по смисъла на Търговския закон, като част от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги; публично показване или публично изпълнение; звукозаписване и видеозаписване; възпроизвеждане на записите върху звуконосители и видеоносители и тяхното разпространение; адаптиране, синхронизиране, съкращаване, дублиране, субтитриране, превод и преработка; приспособяване и внасяне на всякакъв вид промени в предоставения материал; използване на материала и записите от него и части от тях за създаване на нов, производен материал, внос и износ на екземпляри от записите на материала, както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица, възмездно или безвъзмездно. (5) Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата съгласно ал. 3 и 4 не му се дължи възнаграждение. (6) С натискане на бутона „Изпращане”, потребителят декларира и гарантира, че: 1. е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на сайтовете съгласно настоящите Общи условия, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на almanews.bg на правата по ал. 3 и 4. Потребителят се задължава да посочва на almanews.bg автора на материалите и носителите на авторски и сродни права върху обекти, включени в материалите; 2. съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица; 3. материалът е създаден от потребителя в лично качество и не се предоставя за публикуване на сайтовете с рекламна или друга търговска цел. (7) Потребителят се съгласява, че с оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на авторите и носителите на сродни права върху материалите могат да не бъдат обозначавани при използването им от almanews.bg. (8) В случай че визуализирането на материалите на съответния сайт става след одобрение от модератор от almanews.bg, потребителят се съгласява, че almanews.bg не е задължено да публикува или да използва по какъвто и да е начин материала, който потребителят изпраща. Потребителят се съгласява и отстъпва на almanews.bg правото едностранно да определя дали материалът да бъде разгласен, както и времето, мястото и начина, по който да стане това. (9) Потребителят се съгласява, че с натискането на бутона „Изпращане” дава съгласието си almanews.bg да изиска от потребителя и да събира лична информация за него и да я използва във връзка с използването на материалите по смисъла на настоящите Общи условия. (10) С натискане на бутона „Изпращане”, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях. IV. Права и задължения на страните Чл. 11. (1) С публикуването на материали и/или коментари на някой от сайтовете на almanews.bg и натискане на бутона „Изпращане” потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на almanews.bg, описани в чл. 12 и 13 от настоящите Общи условия и поема отговорност за съдържанието на публикуваното. (2) Авторите, които пишат в блоговете на сайтовете на almanews.bg изразяват своето лично мнение по различни въпроси и almanews.bg не носи отговорност за написаното от тях. Чл. 12. (1) almanews.bg има право да откаже одобрение за публикуване на сайта, да редактира или изтрива коментари на потребителите, в случай, че те: 1. съдържат нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон; 2. съдържат текстове, които подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между гражданите; 3. стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия; 4. унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление; 5. съдържат обиди на религиозна основа; 6. увреждат доброто име в обществото на конкретно лице; 7. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата; 8. съдържат линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайта www.almanews.bg или съдържанието на който и да е друг сайт на almanews.bg или линкове към сайтове, които съдържат коментари по смисъла на настоящия член; 9. застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни; 10. разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна; 11. нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство. (2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на almanews.bg, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им. Чл. 13. (1) almanews.bg има право да откаже одобрение за публикуване на сайта, да редактира или да премахва от сайта публикувани материали, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство като например такива, съдържащи: 1. Порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави; 2. Жертви на катастрофи и инциденти, които са лесно различими; 3. Посегателства върху физическата неприкосновеност – върху живота, здравето на личността, посегателства против половата неприкосновеност и половия морал; 4. Подтикващи или подканващи към жестокост или насилие; 5. Материали, стимулиращи употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия; 6. Материали, унизителни за честта или достойнството на другиго или разгласяващи позорно обстоятелство за другиго или приписващи на някого извършването на престъпление; 7. Религиозни и антирелигиозни агитации или обиди на религиозна основа; 8. Увреждащи доброто име в обществото на конкретно лице; 9. Разгласяващи държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна; 10. Национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация или съдържащи расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата; 11. Малтретиране и прояви на агресия или насилие срещу животни; 12. Материали от актове на тероризъм във всякаква форма; 13. Откровени действия срещу училищния ред и правила; 14. Разрушаване (във всякаква форма) на държавно или общинско имущество; 15. Действия, които престъпват действащото право в Република България към момента на публикуване на материала; 16. Нарушават принцип по чл. 10 от Закона за радиото и телевизията или са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравствено или социално развитие на децата; 17. С ниско техническо качество, неясен образ и съдържание или други технически проблеми или несъобразени с техническите изисквания на almanews.bg за големина на файла. (2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на almanews.bg, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им. Чл. 14. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от almanews.bg. almanews.bg има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали. (2) almanews.bg има право да променя параметри и характеристики на сайтовете си, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея. Чл. 15. (1) Потребителите имат право да искат информация от almanews.bg относно условията за ползване на сайтовете. (2) Потребителите имат право да уведомяват almanews.bg за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.). Чл. 16. (1) Потребителят се съгласява, че almanews.bg има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, дата на раждане, пол и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по чл. 8, ал. 2, съгласно чл. 10, ал. 9 или по друг начин при ползването на сайтовете съгласно настоящите Общи условия, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство. (2) По искане на компетентен орган, almanews.bg има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага. (3) С оглед избягване на всякакво съмнение, материалите и тяхното съдържание не се разглеждат като лични данни. V. Отговорности Чл. 17. (1) almanews.bg не носи отговорност за съдържанието на материалите и коментарите, публикувани от потребители на сайтовете на almanews.bg. (2) almanews.bg няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват сайтовете, включително да контролира, проверява и проследява материалите, които потребителите публикуват на сайтовете. (3) almanews.bg няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица, когато тези отношения са установени и/или поддържани чрез ползване на сайтовете. Чл. 18. (1) Във връзка с предоставените от потребителя права за използване на материалите съгласно чл. 10, ал. 3 и 4 и направените декларации и гаранции по чл. 10, ал. 6 и чл. 11, с приемането на настоящите Общи условия потребителят поема отговорността и ще освобождава almanews.bg от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от трети лица, също от автори и носители на сродни права върху материали, публикувани от потребителя на някой от сайтовете, и при евентуално предявяване на претенции пряко към almanews.bg, потребителят ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка. (2) Потребителят, с оглед на отговорността, която носи за съдържанието на публикуваните от него материали и коментари на някой от сайтовете на almanews.bg, поема за своя сметка всички разходи, които възникнат: 1. от подаден иск срещу almanews.bg във връзка с нарушаване разпоредбите на действащото законодателство в коментарите и/или материалите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на обезщетение на засегнатото лице, когато се докаже по надлежен ред, че претенцията е основателна; 2. от административно-наказателни санкции, наложени от компетентния орган за нарушения на приложимото законодателство в материалите или коментарите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на имуществената санкция. Чл. 19. (1) almanews.bg не носи отговорност, ако поради технически или други причини материалът не е достигнал до него или не може да бъде публикуван или някоя услуга е недостъпна за Потребител/ите. (2) almanews.bg не носи отговорност за: 1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайтовете на almanews.bg или нарушено функциониране на сайтовете, включително в разултат на тестове от страна на almanews.bg с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайтовете; 2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайтовете; 3. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на сайтовете на almanews.bg; 4. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на сайтовете на almanews.bg; 5. данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на сайтовете, включително за опазване на предоставените данни или посочване на неверни данни; 6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на almanews.bg. По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на almanews.bg” е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайтовете, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на almanews.bg; 7. злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайтовете на almanews.bg и/или на публикувани на тях материали, публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права – пиратско съдържание”, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат авторски права, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайтовете с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайтовете; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство. (3) almanews.bg не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайтовете. (4) almanews.bg не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайтовете или ресурсите или услугите на сайтовете, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайтовете. Чл. 20. (1) Всички интернет сайтове на almanews.bg представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права. (2) Интернет сайтовете на almanews.bg съдържат информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайтовете могат да бъдат представени от almanews.bg или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права. (3) Използването на сайтовете на almanews.bg или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и almanews.bg, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на almanews.bg и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица. Чл. 21. (1) almanews.bg има право да откаже публикуването на материали на сайтовете на almanews.bg от потребители, които нарушават правилата за ползване на сайтовете. (2) При нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите Общи условия и/или при нарушаване от потребител на чужди права и законни интереси, almanews.bg има право, по своя преценка, и да: 1. заличи регистрацията по чл. 8, ал. 2 на виновния потребител без предизвестие и/или да изтрие от сайтовете си всички материали, публикувани от този потребител; 2. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител; 3. уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните за съответния потребител, с които almanews.bg разполага, както и публикуваните от потребителя материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното нарушение; 4. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от потребител, вкл. да им предостави данните за съответния потребител, с които almanews.bg разполага; 5. предприеме други допустими от закона действия по своя преценка. Чл. 22. (1) almanews.bg има право без предизвестие да спира достъпа на регистриран потребител до услугите на сайтовете или да заличи регистрацията по чл. 8, ал. 2 на потребител, който наруши разпоредбите на настоящите Общи условия. (2) almanews.bg има право без предизвестие да заличи регистрацията по чл. 8, ал. 2 на потребител, в случай че потребителският му профил не е бил използван повече от 12 месеца. За използване по смисъла на предходното изречение се счита влизане от потребителя в потребителския му профил с потребителско име и парола. В случай на изтриване на потребителски профил съгласно настоящата алинея, потребителят има право по всяко време да се регистрира отново при спазване на предвидената в Общите условия процедура. (3) Регистриран потребител има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати регистрацията си на сайтовете. В този случай almanews.bg спира достъпа на потребителя до потребителския му профил. (4) За избягване на съмнение разпоредбите на настоящите Общи условия относно публикуваните от потребителя материали остават в сила и след прекратяване на регистрацията. Чл. 23. almanews.bg има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на almanews.bg или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. Чл. 24. almanews.bg има правото да поставя и публикува на сайтовете рекламни банери, препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. almanews.bg не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. almanews.bg не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на някой от сайтовете. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на almanews.bg, almanews.bg не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. VI. Заключителни условия Чл. 25. Кореспонденцията между almanews.bg и потребителите във връзка с използването на сайтовете се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на almanews.bg за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайтовете е info@almanews.bg , а по технически въпроси потребителите могат да изпращат електронни съобщения на info@almanews.bg . Чл. 26. Всички спорове между almanews.bg и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София. Чл. 27. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. (2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните. Чл. 28. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.08.2016г. (2) Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните потребители имат възможност да заявят, в срок до 7 дни от датата на влизане в сила на съответното изменение, че отхвърлят промените в Общите условия чрез изпращане на съобщение до info@almanews.bg . В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от almanews.bg се счита, че потребителят е обвързан от тях. В случай на заявяване от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с тези Общите условия или с последващи изменения, almanews.bg има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.